§ 1.

Klubbens navn er RASK, og er hjemmehørende i Vesthimmerlands kommune.

§ 2.
Klubbens formål er, at lære flest muligt svømning og livredning, at skabe interesse for svømmeidrætten samt aktivere viderekomne ved konkurrencesvømning.

§ 3.
Foreningen er medlem af DGI (Nordjylland), VKI (Vesthimmerlands Kommunes Idrætssamvirke) samt Svømmeregion Vest, og er underlagt disses love og vedtægter.

§ 4.
Som aktivt og passivt medlem optages alle, som har interesse i og vil støtte
foreningen samt indordne sig under klubbens vedtægter.

§ 5.
Foreningens kontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære
generalforsamling.
Bestyrelsen bemyndiges dog til at foretage kontingent ændringer, såfremt der i årets løb ændres i svømmetider, halleje m.v.
Kontingentet opkræves ved sæsonens start i september forud for aktive og passive medlemmer.

§ 6.
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med 14 dages
varsel, og at pågældende medlem har betalt sin kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
Når et medlem er i kontingent restance udover 1 måned, kan bestyrelsen med 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket pga. kontingentrestance, kan optages som medlem af klubben igen, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning der til. Beslutning herom kræver at 4/5 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.
Når en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har medlemmet krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes. Ligesom medlemmet har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt pkt. på dagsordenen Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver 2/3 simpelt flertal.
Et medlem der ekskluderes iht. generalforsamlingsbeslutningen kan kun op tages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§ 7.
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på nette via Lokalt indblik, i klubben og ved kopier der ligger til alle medlemmer i klubben, med angivelse af dagsordenen.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, og disse forslag optages i dagsordenen.
Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer over 15 år, der har været medlem af klubben i de seneste 3 måneder før generalforsamlingen, og ikke er i kontingentrestance.
For medlemmer under 15 år udøves stemmeretten af forældre/værge med 1 stemme pr. barn.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer samt forældre/værge.

§ 8.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1.Valg af dirigent.
2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3.Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse,
samt budget for det kommende år.
4.Fastsættelse af kontingent.
5.Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6.Valg af bestyrelse.
7.Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8.Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
9.Eventuelt.

§ 9.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 6, § 16
og § 17. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring af ét stemmeberettiget medlem foregå skriftlig afstemning og valg. Alle afstemninger om,
eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

§ 10.
Ekstraordinær generalforsamling, kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom
til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§ 11.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yder-
ligere et medlemmer og vælges for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling,
således at tre bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år og fire bestyrelsesmedlemmer i
lige år. 1. gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Formand er på valg i ulige år og kasserer i lige år.

§ 12.
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrel-
sesmøde.
Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer, hvor iblandt
formanden eller næstformanden, er til stede, jrf. dog § 6.
I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.
Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.

§ 13.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 14.
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen to revisorer og en revisorsuppleant jvf § 8. Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå regnskabet og se,
at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.
Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15.
Tegningsretten har formanden sammen med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 16.
Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 17.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberetti-
gede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de
afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes
til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmefler
hed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt
stemmeflertal her tilstrækkeligt.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, overføres til DGI
Nordjyllands svømmeudvalg.

Ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling